ตรวจสอบโรงงานที่ต้องทำรายงาน (รว.)


ผู้ประกอบการโรงงานสามารถตรวจสอบคุณสมบัติในการส่งแบบรายงาน (รว.) ได้ดังนี้


โรงงานลำดับที่
ชนิดและขนาดของโรงงาน
เลือก
1 - 107
โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการชุบโลหะที่ใช้สารหรือองค์ประกอบของสารดังต่อไปนี้ในกระบวนการผลิตที่มีน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด ตั้งแต่ 50 ลบ.ม. ต่อวันขึ้นไป
- สังกะสี
- แคดเมียม
- ไซยาไนด์
- ฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปของสารประกอบอินทรีย์
- ตะกั่ว
- ทองแดง
- บาเรียม
- เซเลเนียม
- นิเกิล
- แมงกานีส
- โครเมียม วาเลนซี 6
- อาร์ซินิคและสารประกอบอาร์ซินิค
- ปรอทและสารประกอบปรอท
ใช่
1 - 107
โรงงานที่มีน้ำเสียปนเปื้อนสารอินทรีย์ และมีปริมาณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด (Influent) ตั้งแต่ 500 ลบ.ม.ต่อวันขึ้นไป (ยกเว้นน้ำหล่อเย็น) หรือโรงงานที่มีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี ก่อนเข้าระบบ (BOD Load of Influent) ตั้งแต่ 100 กิโลกรัมต่อวันขึ้นไป
ใช่
1 – 107
โรงงานที่ใช้สารหรือองค์ประกอบของสารดังต่อไปนี้ในกระบวนการผลิตที่มีน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด ตั้งแต่ 50 ลบ.ม. ต่อวันขึ้นไป
- สังกะสี
- แคดเมียม
- ไซยาไนด์
- ฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปของสารประกอบอินทรีย์
- ตะกั่ว
- ทองแดง
- บาเรียม
- เซเลเนียม
- นิเกิล
- แมงกานีส
- โครเมียม วาเลนซี 6
- อาร์ซินิคและสารประกอบอาร์ซินิค
- ปรอทและสารประกอบปรอท
ใช่
1 - 107
โรงงานที่มีการใช้หม้อน้ำ เฉพาะ
1) โรงงานที่มีหม้อน้ำเดี่ยวที่มีกำลังการผลิตไอน้ำตั้งแต่ 10 ตันไอน้ำต่อชั่วโมงขึ้นไป กรณีใช้ของเหลวหรือของแข็งเป็นเชื้อเพลิง ทุกขนาด
2) โรงงานที่มีหม้อน้ำเดี่ยวที่มีกำลังการผลิตไอน้ำตั้งแต่ 20 ตันไอน้ำต่อชั่วโมงขึ้นไป กรณีใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ทุกขนาด
ใช่
1 - 107
โรงงานที่มีหรือใช้สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ 36 ตันต่อปี ขึ้นไป
ใช่
42, 44, 49 และ 89
โรงงานที่มีหรือใช้สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ 36 ตันต่อปี ขึ้นไปและเป็นโรงงานประเภท 42, 44, 49 และ 89
ใช่
11 (3) และ 11 (4)
โรงงานประกอบกิจการ เกี่ยวกับการทำน้ำตาลทรายดิบ หรือน้ำตาลทรายขาว หรือน้ำตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์ ทุกขนาด
ใช่
11(6)
โรงงานประกอบกิจการ เกี่ยวกับการผลิตน้ำตาลกลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน ที่มีกำลังการผลิต ตั้งแต่ 20 ตันต่อวันขึ้น
ใช่
16
โรงงานประกอบกิจการผลิตสุรา แอลกอฮอล์ ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 40,000 ลิตรต่อเดือน
(คิดเทียบที่ 24 ดีกรี)
ใช่
18
โรงงานประกอบกิจการผลิตไวน์ ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 600,000 ลิตรต่อเดือน
ใช่
19(2)
โรงงานประกอบกิจการผลิตเบียร์ ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 600,000 ลิตรต่อเดือน
ใช่
38(1)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 50 ตันต่อวันขึ้นไป
ใช่
38(2)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำกระดาษ กระดาษแข็งหรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทำจากเส้นใยหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 50 ตันต่อวันขึ้นไป
ใช่
42-48
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต คลอ-แอลคาไลน์ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์เป็นวัตถุดิบในการผลิตโซเดียมคาร์บอเนต (Na2O3) โซเดียมไฮดรอกไซต์ (NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) คลอรีน (Cl2) โซเดียมไฮโพคลอไรด์ (NaOCl) และปูนคลอรีน (Bleaching Powder) ที่มีกำลังการผลิตสารแต่ละชนิด หรือรวมกันตั้งแต่ 100 ตันต่อวันขึ้นไป
ใช่
42(1)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ ปิโตรเคมีที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี และมีกำลังการผลิตตั้งแต่ 100 ตันต่อวันขึ้นไป
ใช่
42(1)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ ปิโตรเคมีที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี และมีกำลังการผลิตตั้งแต่ 100 ตันต่อวันขึ้นไป และมีหรือใช้สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ 36 ตันต่อปีขึ้นไป
ใช่
43(1)
โรงงาน ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้ป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช หรือสัตว์โดยใช้กระบวนการเคมี หรือประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยเคมีโดยใช้กระบวนการเคมี ทุกขนาด
ใช่
44
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยาง เรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติกหรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 100 ตันต่อวันขึ้นไป
ใช่
44
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวการผลิตยาง เรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติกหรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 100 ตันต่อวันขึ้นไป และมีหรือใช้สารอินทรีย์ระเหยในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ 36 ตันต่อปีขึ้นไป
ใช่
49
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ทุกขนาด
ใช่
49
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม และมีหรือใช้สารอินทรีย์ระเหยในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ 36 ตันต่อปีขึ้นไป ทุกขนาด
ใช่
54
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว ที่มีเตาหลอม
ใช่
57(1)
โรงงานประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนต์ ทุกขนาด
ใช่
59, 64(2), 64(10), 100(5)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเหล็ก หรือเหล็กกล้า ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 100 ตันต่อวันขึ้นไป ดังนี้
1) เหล็กขึ้นต้นหรือเหล็กขั้นกลางที่มีการถลุง หลอม หล่อ
2) เหล็กขั้นปลาย ได้แก่ ที่มี
2.1) การรีดเหล็ก (Rolling) ทั้งการรีดร้อนและรีดเย็น ยกเว้นการรีดขึ้นรูปเย็น (Cold Roll Forming) และการรีดปรับสภาพผิว (Skin pass หรือ Temper rolling)
2.2) การทุบขึ้นรูปร้อน (Hot forging)
2.3) การเคลือบผิว (ทั้งกรรมวิธีจุ่มด้วยโลหะหลอมเหลว กรรมวิธีทางไฟฟ้า กรรมวิธีทางเคมี และกรรมวิธีทางไฟฟ้าเคมี)
2.4) การหล่อเหล็กรูปพรรณ (Ferrous metal foundries)
ใช่
60
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุงหรือหลอมโลหะ ซึ่งไม่ใช่อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 50 ตันต่อวันขึ้นไป
ใช่
88(2)
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 10 เมกกะวัตต์ขึ้นไป
ใช่
89
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ทุกขนาด
ใช่
89
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ทุกขนาด และมีหรือใช้สารอินทรีย์ระเหยในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ 36 ตันต่อปีขึ้นไป
ใช่
101
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมที่มีการเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงานทุกขนาด
ใช่
101
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ที่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมทุกขนาด
ใช่
105
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกขนาด
ใช่
106
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียที่เป็นอันตรายจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมทุกขนาด ที่เกี่ยวกับการรีไซเคิลตะกั่วจากแบตเตอรรี่เก่า
ใช่

 

รายละเอียดการกรอกข้อมูลในแต่ละแบบรายงาน

แบบรายงาน

จุดเก็บตัวอย่าง

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

EIA

รว. 2

- น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
- น้ำเสียหรือน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสียอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
- น้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงานอย่างน้อยหนึ่งเดือนต่อครั้ง
- น้ำเสียที่ส่งบำบัดภายนอกโรงงานให้เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อสุดท้ายอย่างน้อยหนึ่งเดือนต่อครั้ง
- กรณีไม่มีการระบายออกนอกโรงงานให้เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อสุดท้ายอย่างสามเดือนต่อครั้ง

- บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ความเป็นกรดและด่าง (pH) และสารแขวนลอย (Suspended Solids)
- โลหะหนัก ตามคุณลักษณะน้ำเสียจากโรงงานประเภทที่มีโลหะหนักเจือปน
- พารามิเตอร์อื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

- โรงงานที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการเพิ่มเติมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รว. 3

- การเก็บตัวอย่างอากาศให้เก็บตัวอย่างอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศของโรงงานอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง

- กระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ของเหลวหรือของแข็งเป็นเชื้อเพลิง ให้รายงานอย่างน้อย
ค่าออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxide of Nitrogen as NO2) ซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur Dioxide) และฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)
- กระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง ให้รายงานอย่างน้อยค่าออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxide of Nitrogen as NO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbonmonoxide)
- กระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ก๊าซอื่น ๆ ยกเว้นก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง ให้รายงานอย่างน้อยค่าออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxide of Nitrogen as NO2) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbonmonoxide)
- กระบวนการผลิตหรือกระบวนการอื่นใด ให้รายงานพารามิเตอร์ ให้เป็นไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

- โรงงานที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการเพิ่มเติมตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รว. 3/1

- ความถี่ในการตรวจวัดทำการตรวจวัดข้อต่อหรือหน้าแปลน วาล์วแก๊ส วาล์วของเหลว ท่อส่งปลายเปิด ปั๊มสำหรับของเหลว เครื่องอัดอากาศ อุปกรณ์ลดความคันสำหรับแก๊ส อุปกรณ์ลดความดันสำหรับของเหลวจุดเก็บตัวอย่างสารเคมี อุปกรณ์ที่ใช้กวนหรือผสมของเหลว ปีละ 1 ครั้ง

- ให้รายงานปริมาณสารอินทรีย์ระเหยรวม ในรูปมีเทน (Total Volatile Organic Compounds : TVOC, as Methane) ที่รั่วซึมจากอุปกรณ์ ที่ต้องตรวจวัดการรั่วซึม

-