เนื่องด้วยระบบโทรศัพท์ของกรมโรงงานอยู่ระหว่างการปรับปรุง สอบถามให้ติดต่อ นายอนุพงษ์ สุขมูล โทร. 08-6844-9897

ยินดีต้อนรับ ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

เข้าสู่ระบบการรายงาน
รอบที่ 1 ปี 2559 เป็นต้นไป

รหัสประจำตัวผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ประกาศจัดอบรม


ข่าวประชาสัมพันธ์เรียนผู้ประกอบกิจการโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอแจ้งการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรายงานตามแบบ รว. 1 – 3 ดังนี้
 • ปี 2559 ตั้งแต่รอบที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) เป็นต้นไป ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
  1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558  
  2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2559
 • ขอให้ผู้ประกอบการเมื่อกรอกแบบฟอร์มครบถ้วนสมบูรณ์แล้วตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งรายงาน ทั้งนี้หากสถานะการส่งรายงานท่านขึ้นว่า "กรอกแบบฟอร์ม" ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลแล้ว "ส่งรายงาน" เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการโรงงานสามารถดาวน์โหลดคำอธิบาย รว.1-3

หมายเหตุ   สำหรับการรายงานตามแบบ รว.3/1 ให้ดำเนินการตามกฎหมายฉบับเดิม ดังนี้
  1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและ ควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555
  2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ และการซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556
  3. บทลงโทษเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
   - มาตรา 46 ผู้ใดฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (6) หรือ (7) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
   - มาตรา 47 ผู้ใดจัดทำผลการตรวจสอบมาตรา 9 อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (การจัดทำรายงานการระบายสารมลพิษ)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (การระบายสารมลพิษของโรงงาน)

มลพิษอากาศ