เอกสารเผยแพร่

การรายงานปริมาณสารอินทรีย์ระเหย (VOC)

แนวทางการจัดการสารอินทรีย์ระเหย VOCS
แนวทางการคำนวณรายงาน รว.3/1
คู่มือการใช้งานแบบคำนวณบัญชีการปล่อยสารอินทรีย์ระเหย
แบบเตรียมข้อมูล VOCs_Inventory

เอกสารประกอบการจัดทำรายงาน รว.1-3

คำอธิบาย รว.1-3
คู่มือการจัดทำรายงาน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการอบรม