ระบบการรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม

ยินดีต้อนรับ ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

เข้าสู่ระบบการรายงาน
รอบที่ 1 ปี 2559 เป็นต้นไป

รหัสประจำตัวผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ประกาศจัดอบรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

***ข่าวประกาศ กฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้***

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565 
**มีผลบังคับใช้วันที่ 11 มิถุนายน 2566**

        โดยผู้ประกอบกิจการโรงงานที่เข้าข่ายจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามประกาศดังกล่าว ดังนี้
     
        1. โรงงานที่ประกอบกิจการโรงงานหรือประกอบกิจการโรงงานในส่วนขยาย ตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ (11มิถุนายน 2566) ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มประกอบกิจการโรงงานหรือเริ่มประกอบกิจการโรงงานในส่วนขยาย แล้วแต่กรณี

       2. โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานก่อนวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ ต้องดำเนินการตามประกาศให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 

      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประกาศ ด่วน!!!! แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำรายงาน รว.3 

          เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันพบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กระจายในวงกว้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโรงงานไม่สามารถดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดได้นั้น จึงขอแนะนำผู้ประกอบการ ดังนี้

          1. ใช้วิธีการประเมินตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 โดยให้ใช้วิธีการคํานวณที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่

    1.1 ใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยสารมลพิษ (Emission Factor) ของสารมลพิษชนิดนั้น ๆ

    1.2 ใช้การคํานวณทางวิศวกรรม (Engineering Calculation)

    1.3 ใช้สมดุลมวล (Mass Balance)
      ***กด!!! เพื่อศึกษาตัวอย่างแนวทางการคำนวณ***

         2. หากมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากปล่องที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ให้สามารถนำข้อมูลผลการตรวจวัดจากอุปกรณ์ดังกล่าว มารายงานใน รว.3 ได้ ทั้งนี้ อุปกรณ์ CEMS ต้องได้รับการทวนสอบหรือสอบเทียบตามระยะเวลาที่กำหนด

************************************************


เรียนผู้ประกอบกิจการโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอแจ้งการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรายงานตามแบบ รว. 1 – 3 ดังนี้
 • ปี 2559 ตั้งแต่รอบที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) เป็นต้นไป ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
  1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558  
  2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2559
 • ขอให้ผู้ประกอบการเมื่อกรอกแบบฟอร์มครบถ้วนสมบูรณ์แล้วตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งรายงาน ทั้งนี้หากสถานะการส่งรายงานท่านขึ้นว่า "กรอกแบบฟอร์ม" ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลแล้ว "ส่งรายงาน" เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการโรงงานสามารถดาวน์โหลดคำอธิบาย รว.1-3

หมายเหตุ   สำหรับการรายงานตามแบบ รว.3/1 ให้ดำเนินการตามกฎหมายฉบับเดิม ดังนี้
  1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและ ควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555
  2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ และการซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556
  3. บทลงโทษเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
   - มาตรา 46 ผู้ใดฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (6) หรือ (7) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
   - มาตรา 47 ผู้ใดจัดทำผลการตรวจสอบมาตรา 9 อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (การจัดทำรายงานการระบายสารมลพิษ)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (การระบายสารมลพิษของโรงงาน)

มลพิษอากาศ